Други тестови

Покрај сите класични микробиолошки тестови, во овој Истражувачки центар се извршуваат и следниве анализи:

1. Органолептички преглед,

2. Молекуларни метагеномски анализи на прокариоти,

3. Молекуларни протеомски анализи на еукариоти,

4. Одредување на антимикробна активност на фармаколошки значајни соединенија (дилуционен и дифузионен метод)

5. Одредување на минимална антимикробна активност (МИК) на средства за дезинфекција

6. Одредување на pH

7. Одредување на активитет на вода – aw

8. Одредување на тешки метали

9. Одредување на пестициди