Микробиолошка контрола на храна

Секој човек поединец кој се грижи за себе треба да посвети внимание на своето здравје вршејќи контрола на храната која ја внесува. Надуените конзервирани производи во маркетите, храната која е со непријатна миризба, променета боја или пак променета коензистенција на истата, недобро приготвената храна од животинско потекло се едни од причините за масовни труења со храна кои и ден денес се случуваат.
За да се спречи ова потребно е фирмите како произведители од своја страна да ги направат сите анализи кои се потребни за потврда на микробиолошката исправност на храната и производите. Микробиолошката анализа на храна се однесува на контрола на присуството на микроорганизми во месо и месни производи, млеко и млечни производи, конзервирана храна, производи од растително потекло, сокови…
Во нашата лабораторија се изработуваат следните анализи за контрола на храна:
Хоризонтални методи за постапки за земање на проби за употреба на површински контактни плочи и брисеви

 • Одредување на вкупен број мезофилни бактерии на 30 °C
 • Одредување на квасци и мувли на 25 °C
 • Одредување на Salmonella spp.
 • Одредување и детекција на Enterobacteriaceae
 • Одредување на beta-glukuronidaza позитивни E. coli
 • Одредување на број на коагулаза позитивни стафилококи
 • Одредување на број и докажување на Campylobacter spp.
 • Докажување на L. monocytogenes
 • Одредување на број на L. monocytogenes
 • Докажување на сулфидредуцирачки клостридии
 • Докажување на Clostridium perfringens
 • Докажување и броење на Bacillus cereus
 • Докажување на E. coli O157
 • Молекуларни метагеномски анализи