Микробиолошка контрола на вино

Виното се добива преку процеси на ферментација. Гроздовиот слад се инокулира со квасна стартер култура и ферментациониот процес трае околу една недела. Во овој период шеќерот се конвертира во етанол. По завршување на оваа примарна ферментација следи секундарата која е побавна и при која се добива финалниот вкус и арома.

И вината, како и сите други производи можат да се расипат или контаминираат. Анализите кое ги вршиме во нашиот центар за микробиолошка контрола на вино се наведени подолу.

   1.Одредување на вкупен број бактерии

   2. Детекција и броење на  E. coli и колиформни бактерии на МФ

   3. Детекција и броење на Enterococcus spp. на МФ

   4. Детекција и броење на Pseudomonas spp. на МФ

   5. Детекција и броење на Salmonella spp. на МФ

   6. Детекција на сулфитредуцирачки клостридии на МФ

   7. Детекција и броење на квасци

 •           Hanseniaspora
 •            Issatchenkia
 •           Metschnikowia
 •           Pichia
 •           Saccharomyces
 •           Saccharomycodes
 •           Schizosaccharomyces
 •           Zygosaccharomyces
 •           Aspergillus (црни мувли)
 •           Botrytis (сиви мувли)
 •           Penicillium (сино-сиви мувли)

 8.  Детекција и броење на бактерии:

 •            Lactobacillus
 •            Oenococcus
 •            Pediococcus
 •            Acetobacter

 9. Молекуларни метагеномски анализи