Микробиолошка контрола на вода

Водата е најважниот медиум без која човекот не може да живее. Од една страна е составен дел од нашето тело, од друга страна се што е околу нас има најголем процент вода и на крај ние мораме да ја внесуваме секојдневно. Таа не може да се замени со ниедна друга материја, затоа е важно да е чиста од секој аспект, а особено микробиолошки. Во минатото многу заболувања, како колерата, се пренесуваа и здобиваа токму од контаминирана вода. Денес овие ситуации се сé поретки поради микробиолошката исправност и контрола на водата која сé почесто се спроведува поради зголемената свест кај човекот. Може да се каже дека отсутството на микроорганизми во водата која ја користиме е од енормно значење за животот на земјата.

Во нашата лабараторија се изработуваат три пакети на анализи на водата и тоа:

1. Микробиолошка контрола на вода за пиење

  • Одредување на вкупен број бактерии
  • Детекција и броење на  E. Coli и колиформни бактерии на МФ (мембранска филтрација)
  • Детекција и броење на Enterococcus spp. на МФ
  • Детекција и броење на Pseudomonas spp. на МФ
  • Детекција и броење на Salmonella spp. на МФ
  • Детекција на сулфитредуцирачки клостридии на МФ
  • Молекуларни метагеномски анализи

2. Микробиолошка контрола на водени акумулации (базени, бунари, реки, езера)

3. Микробиолошка контрола на отпадни води