Мисија на компанијата

Биоенженеринг Доо развива еколошки безбедни решенија за разрешување на проблеми со отпадните води од различни индустриски гранки, земјоделски стопанства, станбени и урбани комплекси, управување со опасен отпад и ревитализација на загадени површини. Повеќе…

Мисија на компанијата

Мисија на компанијата

Биоенженеринг Доо развива еколошки безбедни решенија за разрешување на проблеми со отпадните води од различни индустриски гранки, земјоделски стопанства, станбени и урбани комплекси, управување со опасен отпад и ревитализација на загадени површини.Повеќе…

Alt Text
Alt Text

Дизајн на Прочистителна станица

Технологијата БИГ–СБР (секвентен биореактор) е имплементирана во модуларни пакети на прочистителни станици БМП (БИГ Модуларни Прочистителни станици) за третман на комунални отпадни води од различни извори, со цел редуцирање на органските полутанти и биолошката потрошувачка на кислород (БПК) во рамките на пропишаните европски регулативи. Повеќе…


Дизајн на Прочистителна станица

Технологијата БИГ–СБР (секвентен биореактор) е имплементирана во модуларни пакети на прочистителни станици БМП (БИГ Модуларни Прочистителни станици) за третман на комунални отпадни води од различни извори, со цел редуцирање на органските полутанти и биолошката потрошувачка на кислород (БПК) во рамките на пропишаните европски регулативи. Повеќе…

Alt Text

Квалитет на третираните отпадни води

Прочистителните станици за третман на отпадни води со ознака БИГ- БМП за отпадни води произведуваат ефлуент со 20 mg/L БПК и 30 mg/L суспендирани материи. Терциерниот третман е дополнителна опција која е предвидена за БИГ-БМП за подобрување на квалитетот на веќе третирани отпадни води. Може да се обезбеди опрема со која ќе се постигнат стандардите потребни за користење за водата за наводнување. Со понатамошни напредни третмани на отпадни води може да произведе соодветен квалитет на водата за рециклирање и висок квалитет на ефлуентот за повторна употреба. Повеќе…

Alt Text

Квалитет на третираните отпадни води

Прочистителните станици за третман на отпадни води со ознака БИГ- БМП за отпадни води произведуваат ефлуент со 20 mg/L БПК и 30 mg/L суспендирани материи. Терциерниот третман е дополнителна опција која е предвидена за БИГ-БМП за подобрување на квалитетот на веќе третирани отпадни води. Може да се обезбеди опрема со која ќе се постигнат стандардите потребни за користење за водата за наводнување. Со понатамошни напредни третмани на отпадни води може да произведе соодветен квалитет на водата за рециклирање и висок квалитет на ефлуентот за повторна употреба. Повеќе…

Alt Text

Како резултат на долгогодишните фундаментални истражувања вршени во лаборатории за микробна екологија во нашата држава и странство. Во нашата технологи се вградени и најновите практични искуства добиени со примена на технологии во развиените земји. Тоа значи, зад оваа технологија стои технички и биотехнолошки високо стручен, домашен и меѓународен, тим кој во секое време може да ја следи и контролира работата на прочистителната станица.


BioengineringДома