ИЦПМБ Д-Р КУНГУЛОВСКИ

МИКРОБИОЛОШКА
КОНТРОЛА НА ВОДА

▪ Одредување на вк. број на бактерии на 25°C и 37°C
▪ Детекција и броење на E. coli и колиформни бактерии
Детекција и броење на Enterococcus spp. и Pseudomonas spp. со метод мембранска филтрација
▪ Детекција и броење на сулфит-редуцирачки клостридии со метод мембранска филтрација

МИКРОБИОЛОШКА
КОНТРОЛА НА ХРАНА

▪ Одредување на вк. број на бактерии на 25°C и 37°C
▪ Детекција и броење на Salmonella spp., Enterobacteriaceae, бета-глукоронидаза позитивни E. coli, коагулаза позитивни Staphylococcus spp.,, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes и други

МИКРОБИОЛОШКА
КОНТРОЛА НА ВИНО

▪ Одредување на вк. број на бактерии на 25°C и 37°C
▪ Детекција и броење на E. coli и колиформни бактерии, Enterococcus spp., Pseudomonas spp. со метод мембранска филтрација
▪ Детекција и броење на квасци и мувли
▪ Метагеномски анализи

МИКРОБИОЛОШКА
КОНТРОЛА НА КОЗМЕТИКА

▪ Одредување на вк. број на бактерии на 25°C и 37°C
▪  Вкупен број на квасци и мувли, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Candida albicans и други
 Метагеномски анализи

МИКРОБИОЛОШКА
КОНТРОЛА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Микробиолошка контрола на ѓубрива, седименти, компост, минерали и други примероци од земјоделството.

▪ Одредување на вк. број на бактерии на 25°C и 37°C
▪ Детекција и броење на E. coli и колиформни бактерии, Enterococcus spp., Pseudomonas spp. со метод мембранска филтрација
▪ Детекција на квасци и мувли
▪ Детекција и броење на еколошки и физиолошки групи на бактерии
▪ Mетагеномски анализи

МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА
НА ДРУГИ ПРИМЕРОЦИ

Садови, прибор и амбалажа за животни намирници, детски играчки, средства за одржување на хигиена во домаќинства, тутунски преработки…

▪ Одредување на вкупен број бактерии на 30°C, Enterobacteriaceae, коагулаза позитивни Staphylococcus spp., сулфит-редуцирачки клостридии и други

ТЕСТОВИ ОД
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

Молекуларни и метагеномски анализи во нашата лабораторија за генетика и персонализирана медицина во клиниката Жан Митрев во Скопје

За подетални информации: 
https://zmc.mk/services/genetska

ДРУГИ ТЕСТОВИ
ОД МИКРОБИОЛОГИЈА

Oрганолептички преглед
▪ Метагеномика на прокариоти
▪ Протеомика на прокариоти
▪ Одредување на антимикробна активност на фармаколошки соединенија (дилуционен и дифузионен метод)
▪ Одредување на мин. антимикробна активност на средства за дезинфекција
▪ Одредување на pH
▪ Одредување на активитет на вода
▪ Одредување на тешки метали
▪ Одредување на пестициди

Стандард:
MКС EN ISO/IEC 17025: 2018

Акредитирано тело:
Истражувачки Центар за Применета Микробиологија и Биотехнологија

ИЦПМБ Д-Р КУНГУЛОВСКИ

Микробиолошка лабораторија за храна и вода

Во ИЦПМБ изолираме, култивираме, умножуваме и идентификуваме чисти
култури микроорганизми (бактерии, квасци и мувли), кои понатаму имаат широка примена во:

ТРЕТМАН НА
ОТПАДНИ ВОДИ

БИОФЕРТИЛИЗАТОРИ ВО
ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

БИОПЕСТИЦИДИ И
СТИМУЛАТОРИ НА РАСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРОБИОТИЦИ

Нашиот тим е составен од доктори на науки, кои со своето богато искуство може да ви помогнат во сите фази од производствениот процес. Партнерите со кои соработуваме се произведувачи на храна, вода, вино, козметички производи, земјоделски компании, сточарки фарми, дистрибутери, угостители и така натаму.

biolab@bioengineering.mk

+389 2 244 3993

Ул. 2, бр. 82, Бардовци, Скопје

mk_MK
Scroll to Top